Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

Koncernen

Logo

   Eric Andersson Gruppen är en välrenommerad företagsgrupp där ett antal bolag ingår. Våra entreprenadföretag är Frijo med sitt dotterbolag Bygg & Berglaget, Broby Spår och Bro & Väg. Vi har även ett fastighetsbolag, Keyser Fastigheter som äger och förvaltar ett antal kommersiella fastigheter.

   Hållbarhet

   Energiledningssystem

   Energipolicy

   Inom Keyser Fastigheter AB beaktas energifrågorna i alla skeden av fastigheternas livscyklar. Fokus ligger på energieffektivisering inom drift och underhåll då mest besparingspotential ses inom dessa skeden. Samtidigt kommer i nybyggnads- och renoveringsfall energifrågorna att få ett allt starkare fokus och där någon form av miljöcertifiering av fastigheten ingår som ett naturligt val.

   Keyser vill erbjuda hyresgästerna en byggnad av, i förhållande till sin ålder, högsta kvalitet och att minska energianvändningen ses som en del i detta samtidigt som det skapar en bra image av företaget. Keyser arbetar vidare med energieffektivisering för att minska verksamhetens kostnader, vilket i sin tur kan ge utrymme för andra förbättringar. Arbetet med energieffektivisering ses som en kontinuerlig förbättringsprocess där uppföljning för kvalitetssäkring sker parallellt.

   Keyser vill visa sina hyresgäster den höga kompetens företaget besitter och för energifrågorna innebär detta att medarbetarna ska hållas uppdaterade genom utbildning. För minskad energianvändning krävs det insatser på många nivåer inom företaget. Vid val av konsulter, entreprenörer och leverantörer ska alltid miljö- och energifrågan beaktas.

   Den övergripande energistrategin är att i första hand minska energianvändningen och i andra hand att välja förnybara energikällor. Keyser förbinder sig att ständigt energieffektivisera sitt fastighetsbestånd. De energimål som anges i detta energiledningssystem är fastställda på ledningsnivå i företaget och de följs upp årligen.

   Energimål

   Keyser Fastigheters ska år 2020 ha minskat energianvändningen i fastighetsbeståndet med 25% (jämfört med 2008). Energianvändningen mäts i kWh/kvm och inkluderar uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel.

   I samband med omfattande ombyggnation av fastigheterna ska energianvändningen minska med 25% och vid nybyggnation ska energianvändningen vara 25% lägre än gällande BBR krav.

   Ledningen har genomgått en utbildning med en expert inom energieffektivisering kring hur arbetet med energifrågor kan utvecklas. Denna kunskap överförs till övriga medarbetare.

   Åtgärdsplan

   Keyser Fastigheter kommer att bedriva ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering av befintliga fastigheter. Under 2014 övergick man till ett internetbaserat styr-och reglersystem för ventilation och värme att påbörjas med installation i fyra fastigheter. Detta system kommer därefter att byggas ut till att omfatta alla berörda fastigheter. Därigenom kan en god kontroll över media förbrukning att finns tillgängligt. Därefter kommer en energiinventering att utföras för samtliga fastigheter.

   I samband med installationen av nya styrsystem för övervakning kommer ett antal fläktmotorer att bytas ut till direktdrift och två helt nya fläktar kommer att installeras. Dessa åtgärder påverkar energiförbrukningen avseende energi till ventilationen i dessa fastigheter i hög grad.

   I samband med ombyggnationer kommer energiansvarig tillsätta en utredning av potentiella åtgärder för att nå en 25% minskning. Ombyggnationen av Elektrikern 7 kommer att fungera som ett gott exempel där erfarenhet kring budget och arbetssätt kommer att hämtas.
   Utbildningen kommer att genomföras av Jasenka Hot som är expert inom energieffektivisering på WSP. Överföringen av kunskap till medarbetare kommer att ske kontinuerligt i arbetet.

   Uppföljning

   Ledningen kommer att i samband med avräkning av energikostnader till hyresgästeran årligen att gå igenom effekterna av energiledningssystemet och om de uppsatta målen uppnåtts. Resultatet kommer att presenteras för medarbetarna och det kommer då att ges tillfälle för dem att utvärdera hur arbetet med kunskapsöverföring har gått. Efter genomgången kommer eventuella revideringar av energiledningssystemet att göras.

   Energiansvarig

   Ansvarig för energiarbetet är Peter Mandel som arbetar som VD på Keyser Fastigheter AB. Peter Mandel har en 30-årig erfarenhet av svensk och utländsk fastighetsmarknad. Peter Mandel sitter i styrelsen för Fastighetsägarna avdelning Norr, i fullmäktige för Fastighetsägarna Stockholm samt ett antal externa styrelser.

   Mätning och analysering av energianvändning

   Energianvändningen mäts kontinuerligt och per energislag och vid årets slut analyseras statstiken. Statistiken jämförs även mellan olika år för att se effekten av de åtgärder som genomförts. Energiansvarig ser till att det blir gjort och tar in energikonsulter vid behov.